คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

นักศึกษาแมสคอม มช. เข้ารับมอบทุนจากมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีและมีศักยภาพที่จะเป็นนักการตลาดที่ดีในอนาคต (The Future Marketer) เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบทุนการศึกษา

ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ขึ้นกล่าวรายงานถึงผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ซึ่งในปีนี้ มีนักศึกษาที่ได้รับทุน จำนวน 28 ทุน โดยเป็นทุนที่ให้ต่อเนื่องทุกปีจนจบการศึกษา และนักเรียนทุนจะได้มีโอกาส เข้าฟังการอบรมหลักสูตรต่างๆของสมาคมฯ, เข้าโครงการ Marketing Trainee ฯลฯ โดยมูลนิธิฯให้การสนับสนุนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาจำนวน 4 ราย ได้แก่

1. นางสาวช่อมุกดา ชานันโท
    นักศึกษาชั้นปีที่ 3 กลุ่มวิชาสื่อสารการตลาด (Marketing Communication)

2. นางสาวนงนภัส คำผล
    นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาสื่อสารการตลาด (Marketing Communication)

3. นางสาวนัสรีน เล็กล้อม
    นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาสื่อสารการตลาด (Marketing Communication)

4. นางสาวภัทราพร สิงโตหิน
    นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาสื่อสารการตลาด (Marketing Communication)

ขอบคุณข้อมูลและภาพจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

นักศึกษาแมสคอม มช. เข้ารับมอบทุนจากมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest