คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

นศ. IJ กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์บูรณาการ แมสคอม มช. อบรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อด้าน Motion Graphic for TV Program

สำนักวิชาการสื่อสารมวลชนและกลุ่มวิชาวารสารศาสตร์บูรณาการ (Integrated Journalism) จัดอบรมหัวข้อ Motion Graphic for TV Program ภายใต้โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการผลิตด้านวารสารศาสตร์บูรณาการ” มุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รอบรู้ในด้านนวัตกรรม คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถแก้ปัญหา สื่อสารและร่วมกันผลิตงานด้านสื่อสารมวลชนให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาทักษะการผลิตสื่อขั้นสูงและนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของนักศึกษาในอนาคต โดยได้รับเกียรติจากคุณชนะพงษ์ วงศ์จันทร์ ตำแหน่ง Editor และผู้ช่วยจากบริษัทวันนี้วันดี โปรดักชั่น เป็นวิทยากรให้ความรู้และควบคุมการฝึกปฏิบัติ ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2564 รวม 22 ชั่วโมง ณ ห้อง MCB 2210 อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

นศ. IJ กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์บูรณาการ แมสคอม มช. อบรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อด้าน Motion Graphic for TV Program

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.