คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

นศ.แมสคอม มช. สื่อสารเพื่อเสริมสร้างพลังทางสังคม จัดนิทรรศการ “เก่อญอสะสะมู” จิตวิญญาณปกาเกอะญอ สร้างแรงกระเพื่อมในสังคมให้เกิดการยอมรับความต่างทางวัฒนธรรม

นักศึกษากระบวนวิชา 851407 การสื่อสารเพื่อเสริมสร้างพลังทางสังคม คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดนิทรรศการ “เก่อญอสะสะมู” จิตวิญญาณของปกาเกอะญอ นำเสนออัตลักษณ์ของชนเผ่าพื้นเมืองปกาเกอะญอผ่านบทเพลงที่มีตัวกลางคือ “เตหน่ากู” เมื่อวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โหล่งฮิมคาว อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

นิทรรศการ “เก่อญอสะสะมูจิตวิญญาณปกาเกอะญอ” ดำเนินการภายใต้โครงการ “การนำเสนออัตลักษณ์ชนเผ่าพื้นเมืองปกาเกอะญอ ผ่านเครื่องดนตรี” โดยนักศึกษากระบวนวิชา 851407 การสื่อสารเพื่อเสริมสร้างพลังทางสังคม คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับภาคีเครือข่าย สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน PASD, Rotate และ โหล่งฮิมคาว โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการเพื่อนำเสนออัตลักษณ์ของชนเผ่าพื้นเมืองปกาเกอะญอผ่านเครื่องดนตรี และเพื่อให้เกิดการยอมรับความต่างทางวัฒนธรรมในสังคม ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชัชวาล ทองดีเลิศ, ผศ.ดร.อลิชา ตรีโรจนานนท์ และอาจารย์ทินภัทร ภัทรเกียรติทวี กล่าวเปิดงานและร่วมพูดคุย

ภายในนิทรรศการมีโซนจัดแสดงทั้งหมด 4 โซน ได้แก่ ต้าก่อมูล จัดแสดงสารคดีเรื่องเก่อญอสะสะมู เล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตของชาวปกาเกอะญอและเครื่องดนตรีประจำถิ่นอย่างเตหน่ากู ต้าก่อ เตาะ ต่ากะลือ จัดแสดง ดนตรีผ่านเครื่องบันทึกทึกเสียง และจัดแสดงภาพถ่าย เก่อญอต้ากะโต่ โซนจัดแสดงนิทานตำนานเตหน่ากู พื้นที่กิจกรรมระบายสี และจัดแสดง AR Visualization โซนสุดท้ายคือ ต้าเล่อเปล่อ จัด Workshop สอนเล่นเตหน่ากู เวทีเสวนาและ Mini Concert จากศิลปินชาวปกาเกอะญอ โดยนิทรรศการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศิลปินชาวปกาเกอะญอ อย่าง ประหยัด เสือชูชีพ ศักดิ์เก่อญอแบนด์ เก่อเส่ทู ดินุ และวงขยะลอแอะ และภายในงานยังมีกิจกรรมให้ผู้เข้าชมนิทรรศการร่วมสัมผัสจิตวิญญาณของชาวปกาเกอะญอผ่านโซนที่จัดแสดงเพื่อรับของที่ระลึก ในนิทรรศการมีผู้เข้าชมอย่างคับคลั่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน ผู้จัดทำโครงการกล่าวว่า หวังว่านิทรรศการและโครงการที่จัดทำขึ้นจะเกิดแรงกระเพื่อมขึ้นในสังคม ประชาชนและภาครัฐหันมาสนใจวัฒนธรรมของชาวชนเผ่าพื้นเมืองปกาเกอะญอ เกิดพื้นที่ในการยอมรับความต่างทางวัฒนธรรม และมีสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างแท้จริง รวมถึงหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน พ.ร.บ.ชาติพันธุ์

นับว่าเป็นโอกาสที่ดีในการใช้องค์ความรู้สื่อสารมวลชนสร้างการรับรู้ ปรับมุมมองทัศนคติ เพื่อให้เกิดเกิดการพัฒนาขึ้นในสังคมไทย ตามบทบาทหน้าที่ของนักการสื่อสาร

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊️
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

นศ.แมสคอม มช. สื่อสารเพื่อเสริมสร้างพลังทางสังคม จัดนิทรรศการ “เก่อญอสะสะมู” จิตวิญญาณปกาเกอะญอ สร้างแรงกระเพื่อมในสังคมให้เกิดการยอมรับความต่างทางวัฒนธรรม

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.