คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(ทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการแปลงงานวิจัยสู่เทคโนโลยี Research to Technology Transformation (RT2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตามที่ มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศ รวมทั้งสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อสอดรับนโยบายการยกระดับเทคโนโลยีสู่เส้นทางนวัตกรรม ซึ่งได้มอบหมายให้อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินโครงการ “การแปลงงานวิจัยสู่เทคโนโลยี Research to Technology Transformation (RT2)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสนับสนุนงบประมาณมูลค่า 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ในการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยสู่ระดับความพร้อมของเทคโนโลยีในระดับ TRL 4 ขึ้นไป และการวิเคราะห์แนวทางการใช้ประโยชน์งานวิจัยและเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์

อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการและภาพรวมโครงการ ได้ที่ QR CODE และสามารถส่งข้อเสนอโครงการ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 ทางอีเมล deeptechfund@step.cmu.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาววิภาวี ศรีธรรม ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม หมายเลขโทรศัพท์ 08 6385 3936

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(ทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการแปลงงานวิจัยสู่เทคโนโลยี Research to Technology Transformation (RT2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.