คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(ทุนวิจัยภายในคณะ) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะ ปีงบประมาณ 2566

ตามที่คณะการสื่อสารมวลชน ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ปี 2566 เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากร
ได้ดำเนินงานโครงการวิจัย หน่วยบริหารงานวิจัยจึงขอประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 แบ่งเป็น 4 ประเภททุน ดังเอกสารที่แนบมาด้วยต่อไปนี้

  1. ทุนวิจัยการสื่อสารเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน (สำหรับอาจารย์ จำนวน 3 ทุน
    ทุนละไม่เกิน 150,000.-บาท) 

– ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้

– ทุนวิจัยรับใช้สังคม

  1. ทุนสนับสนุนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านการสื่อสาร (สำหรับอาจารย์ จำนวน 1 ทุน ทุนละไม่เกิน 100,000.-บาท) 
  2. ทุนวิจัยและสร้างสรรค์ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน (สำหรับอาจารย์ จำนวน 3 ทุน ทุนละไม่เกิน
    10,000.-บาท) 
  3. ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบัน/จัดทำผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์/ทุนผลิตผลงานสร้างสรรค์ (สำหรับบุคลากร จำนวน 5 ทุน ทุนละไม่เกิน 10,000.-บาท) 

ในการนี้ หน่วยบริหารงานวิจัย ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรที่มีความประสงค์จะขอรับจัดสรรทุนโครงการ
วิจัยดังกล่าว โปรดดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการ ส่งมายังหน่วยบริหารงานวิจัย ภายในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ทางอีเมล thanaporn.jun@cmu.ac.th โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่เว็บไซต์คณะการสื่อสารมวลชน > เข้าสู่ระบบ MIS-1 > เข้าสู่ระบบ > เอกสารดาวน์โหลด > หน่วยบริหารงานวิจัย > แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยหรือดังเอกสารแนบ (ชื่อไฟล์: แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย (171065))

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(ทุนวิจัยภายในคณะ) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะ ปีงบประมาณ 2566

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.