คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(ทุนวิจัยภายในคณะ) ขยายระยะเวลาครั้งที่ 2 การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงิน รายได้คณะ ปีงบประมาณ 2567(ทุนวิจัยภายในคณะ)

ตามที่คณะการสื่อสารมวลชน ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ปี 2567 เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรได้ดำเนินงานโครงการวิจัย หน่วยบริหารงานวิจัยจึงขอประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 แบ่งเป็น 4 ประเภททุน ดังเอกสารที่แนบมาด้วยต่อไปนี้

  1. ทุนวิจัยการสื่อสารเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

(สำหรับอาจารย์ จำนวน 3 ทุน ทุนละไม่เกิน 150,000.-บาท)

– ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้

– ทุนวิจัยรับใช้สังคม

  1. ทุนสนับสนุนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านการสื่อสาร

(สำหรับอาจารย์ จำนวน 1 ทุน ทุนละไม่เกิน 100,000.-บาท)

  1. ทุนวิจัยและสร้างสรรค์ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน

(สำหรับอาจารย์ จำนวน 3 ทุน ทุนละไม่เกิน 10,000.-บาท)

  1. ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบัน/จัดทำผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์/ทุนผลิตผลงานสร้างสรรค์

(สำหรับบุคลากร จำนวน 5 ทุน ทุนละไม่เกิน 10,000.-บาท)

ในการนี้ หน่วยบริหารงานวิจัย ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรที่มีความประสงค์จะขอรับจัดสรรทุนโครงการวิจัยดังกล่าว โปรดดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการ ส่งมายังหน่วยบริหารงานวิจัย ภายในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่เว็บไซต์คณะการสื่อสารมวลชน > เข้าสู่ระบบ MIS-1 > เข้าสู่ระบบ > เอกสารดาวน์โหลด > หน่วยบริหารงานวิจัย > แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย และส่งข้อเสนอโครงการได้ที่อีเมล thanaporn.jun@cmu.ac.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(ทุนวิจัยภายในคณะ) ขยายระยะเวลาครั้งที่ 2 การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงิน รายได้คณะ ปีงบประมาณ 2567(ทุนวิจัยภายในคณะ)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.