คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย) บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ของกรอบการวิจัย “การจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคน (Housing for All)” ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ของกรอบการวิจัย “การจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคน (Housing for All)” ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยสามารถยื่นข้อเสนอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทางเว็บไซต์ nriis.go.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2567 ก่อนเวลา 15.00 น. หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากระบบกำหนดให้มหาวิทยาลัยทำการรับรองข้อเสนอ โครงการวิจัยฯ ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 15 เมษายน 2567 ก่อนเวลา 18.30 น. เท่านั้น

โดยหากประสงค์ยื่นสมัครขอรับทุนดังกล่าว ขอความร่วมมือทำบันทึกแจ้งการยื่นข้อเสนอโครงการ พร้อมแนบหนังสือรับรองการปฏิบัติงานของหัวหน้าโครงการ (vat form) ส่งผ่านหน่วยงานต้นสังกัด (ไม่ต้องแนบข้อเสนอโครงการ) มายังมหาวิทยาลัยเพื่อทราบภายในวันที่ 17 เมษายน 2567 เท่านั้น เพื่อเป็นเอกสารประกอบการกดรับรองข้อเสนอโครงการในระบบต่อไป (สามารถดำเนินการผ่านระบบ CMU e-Document ได้) 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย) บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ของกรอบการวิจัย “การจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคน (Housing for All)” ประจำปีงบประมาณ 2567

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.