คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุน Franco-Thai Young Talent Research Fellowship Program

ตามหนังสือที่ อว 0202.3/ว16757 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2566 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุน Franco-Thai Young Talent Research Fellowship Program ของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ซึ่งเป็นทุนวิจัยจากรัฐบาลฝรั่งเศสร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post doctorate) ที่เป็นอาจารย์หรือนักวิจัยในสถาบันหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสไปทำวิจัยเป็นระยะเวลา 2-6 เดือน ณ สถาบันวิจัยในประเทศฝรั่งเศส โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครไปทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ jfprogram@gmail.com/pmu.b@nxpo.or.th ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.francothai-science.com และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://mhesie-office.cloud/d/5af53588 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุน Franco-Thai Young Talent Research Fellowship Program

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.