คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย) ประกาศเปิดรับข้อเสนอการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน))

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) ประกาศเปิดรับข้อเสนอการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วงเงินงบประมาณ 4,500,000.- บาท ภายใต้กรอบนโยบาย ดังนี้

                ด้านที่ 1 การวิจัยพัฒนาเพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน

                ด้านที่ 2 การวิจัยพัฒนาเพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมใหม่ รองรับการดำเนินธุรกิจที่มีศักยภาพ

                ด้านที่ 3 การวิจัยพัฒนาเพื่อรองรับการดำเนินงานสู่ระดับสากลตามหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) และพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG) รวมถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

                ด้านที่ 4 การวิจัยพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร รองรับการเปลี่ยนผ่านบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ไปสู่องค์กรนวัตกรรมดิจิทัล ความละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้นั้น

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1y0P4PksApI87MrH9_0VCOkYtlrGL1xfI กำหนดส่งผลงานได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 16.30 น. ทางอีเมล research@ntplc.co.th

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย) ประกาศเปิดรับข้อเสนอการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน))

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.