คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้เครือข่าย ASEA-UNINET Project 2023-2024 ของรัฐบาลออสเตรีย

ตามหนังสือที่ อว 0202.3/ว5074 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2566 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประชาสัมพันธ์ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้เครือข่าย ASEA-UNINET Project 2023-2024 ของรัฐบาลออสเตรีย โดยมีขั้นตอนและเงื่อนไขสำคัญดังนี้

              1. ข้อเสนอโครงการจัดต้องทำร่วม/กิจกรรมการสอนในสาขา Natural Sciences, Technical Sciences, Human Medicine, Health Sciences, Agricutural Sciences, Social Sciences, Humanities และ Arts ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่ายฯ

              2. ข้อเสนอโครงการจะต้องประกอบด้วยผู้รับผิดชอบโครงการจากสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่ายฯ

              3. ผู้สมัครฝ่ายไทยจะต้องหาผู้รับผิดชอบโครงการฝ่ายออสเตรียเพื่อจัดทำโครงการร่วมกัน โดยผู้รับผิดชอบโครงการฝ่ายออสเตรียจะต้องเป็นผู้ยื่นข้อเสนอโครงการเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมัน

              4. คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครจากทุกฝ่ายต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาปริญญาเอกหรือนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่ายฯ โดยไม่จำกัดอายุของผู้สมัคร

              5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ มีกำหนด 1 ปี เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

              6. หากได้รับการคัดเลือก กระทรวง อว. จะสนับสนุนงบประมาณสมทบในลักษณะเหมาจ่าย ในวงเงิน 50,000 บาท/โครงการ (ไม่เกิน 4 โครงการ) เพื่อเป็นค่าเดินทางให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฝ่ายไทยในการเดินทางไปทำวิจัย/กิจกรรมการสอน ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรีย 
ความละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้นั้น

สามารถยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.scholarships.at ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้เครือข่าย ASEA-UNINET Project 2023-2024 ของรัฐบาลออสเตรีย

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.