คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (บพค.)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทางเว็บไซต์ nriis.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 (เวลา 12.00 น.) เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะต้องทำการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น. เท่านั้น หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้น หัวหน้าโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการยื่นข้อเสนอโครงการควรวางแผนยื่นข้อเสนอโครงการล่วงหน้าก่อนเวลาที่กำหนด นั้น

คณาจารย์ที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nxpo.or.th/B/category/funding/proposal-2566/ 
หมายเหตุ : เนื่องจาก บพค. กำหนดให้ต้องมีหนังสือรับรอง (letter of support) จากสถาบันต้นสังกัด ทั้งนี้ หากประสงค์จะยื่นขอสมัครรับทุนดังกล่าว ให้ทำเรื่องแจ้งผ่านหน่วยงานต้นสังกัด มายังมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการจัดทำหนังสือรับรอง ล่วงหน้า 1 อาทิตย์ก่อนกำหนดปิดรับข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารดังแนบ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (บพค.)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.