คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (บพค.)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทางเว็บไซต์ nriis.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 (เวลา 12.00 น.) เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะต้องทำการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น. เท่านั้น หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้น หัวหน้าโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการยื่นข้อเสนอโครงการควรวางแผนยื่นข้อเสนอโครงการล่วงหน้าก่อนเวลาที่กำหนด นั้น

คณาจารย์ที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nxpo.or.th/B/category/funding/proposal-2566/ 
หมายเหตุ : เนื่องจาก บพค. กำหนดให้ต้องมีหนังสือรับรอง (letter of support) จากสถาบันต้นสังกัด ทั้งนี้ หากประสงค์จะยื่นขอสมัครรับทุนดังกล่าว ให้ทำเรื่องแจ้งผ่านหน่วยงานต้นสังกัด มายังมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการจัดทำหนังสือรับรอง ล่วงหน้า 1 อาทิตย์ก่อนกำหนดปิดรับข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารดังแนบ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (บพค.)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.