คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(ทุนภายในมหาวิทยาลัย) เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567

ด้วย สำนักงานบริหารงานวิจัย ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 งบประมาณในการทำวิจัยในหมวดงบดำเนินงานเท่านั้น ไม่เกิน 40,000.-บาท/โครงการ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้ทำวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับสถาบันหรือองค์กร หรือหน่วยงานตนเอง เพื่อนำเอาผลที่ได้มาจากการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรของตนเองให้เกิดความก้าวหน้า

โดยเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ ผ่านระบบ CMU Research : https://research.mis.cmu.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 อนึ่ง ผู้สนใจขอให้แจ้งความประสงค์ในการยื่นข้อเสนอโครงการมายังหน่วยบริหารงานวิจัย เพื่อสรุปจำนวนผู้สมัครและจำนวนโครงการที่ยื่นขอทุน ผ่านหัวหน้าส่วนงาน ส่งไปยังสำนักงานบริหารงานวิจัย ผ่านทางระบบ CMU e-Document หลังจากสิ้นสุดเวลารับสมัครเพื่อเป็นข้อมูลต่อไป

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(ทุนภายในมหาวิทยาลัย) เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.