คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2568-2569

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศส ได้แจ้งประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research/Franco-Thai Mobility Programme/ PHC SIAM) ประจำปี พ.ศ.2568-2569 โดย สป.อว.และรัฐบาลฝรั่งเศสจะสนับสนุนงบประมาณให้แก่โครงการที่ได้รับการคัดเลือกตามรายละเอียดและอัตราที่ระบุ ซึ่งมีกำหนดปิดรับข้อเสนอภายในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2567 (ยึดตามวันที่ที่ประทับตราลงรับ)

โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://mhesi.e-office.cloud/drive/public/U63847dee9ce6d/home/Franco-Thai%20Mobility%20Program%20PHC%20Siam%202025%20-%202026 

หมายเหตุ: หากประสงค์จะยื่นข้อเสนอโครงการให้จัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครรับทุน, ข้อเสนอโครงการ จำนวน 1 ชุด ส่งมายังสำนักงานบริหารงานวิจัย เพื่อประกอบการเสนอลงนามในหนังสือรับรอง, หนังสือยืนยัน และออกหนังสือนำส่งถึงแหล่งทุน (แหล่งทุนรับเฉพาะโครงการที่มีหนังสือนำส่งจากมหาวิทยาลัยเท่านั้น) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2567 (เวลาราชการ) เท่านั้น หากพ้นช่วงระยะเวลาดังกล่าว สำนักงานฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อความล่าช้าในกรณีเอกสารนำส่งโครงการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2 วันทำการ เนื่องจากแหล่งทุนจะรับเอกสารภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2567 เท่านั้น (โดยถือวันที่ อว. ประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสางวรรณี กล่อมละเอียด โทร. 0 2610 5423 อีเมล์ wannee.k@mhesi.go.th

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2568-2569

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.