คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย) บพข.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) แผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) แผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2) โดยสามารถยื่นข้อเสนอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทางเว็บไซต์ nriis.go.th พร้อมแนบข้อเสนอโครงการตามรูปแบบ ที่บพข. กำหนด ทั้ง file word และ pdf ในระบบ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2567 ก่อนเวลา 17.00 น. หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากระบบกำหนดให้มหาวิทยาลัยทำการรับรองข้อเสนอ โครงการวิจัยฯ ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2567 ก่อนเวลา 17.00 น. เท่านั้น

โดยหากประสงค์ยื่นสมัครขอรับทุนดังกล่าว ขอความร่วมมือทำบันทึกแจ้งการยื่นข้อเสนอโครงการ พร้อมแนบหนังสือรับรองการปฏิบัติงานของหัวหน้าโครงการ (vat form) ส่งผ่านหน่วยงานต้นสังกัด (ไม่ต้องแนบข้อเสนอโครงการ) มายังมหาวิทยาลัยเพื่อทราบภายในวันที่ 22 มีนาคม 2567 เท่านั้น เพื่อเป็นเอกสารประกอบการกดรับรองข้อเสนอโครงการในระบบต่อไป (สามารถดำเนินการผ่านระบบ CMU e-Document ได้)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย) บพข.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) แผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.