คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย) บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)” ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)” ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยสามารถยื่นข้อเสนอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทางเว็บไซต์ nriis.go.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23เมษายน 2567 ก่อนเวลา 15.00 น. หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากระบบกำหนดให้มหาวิทยาลัยทำการรับรองข้อเสนอ โครงการวิจัยฯ ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 23 เมษายน 2567 ก่อนเวลา 18.30 น. เท่านั้น

อนึ่ง หากประสงค์ยื่นสมัครขอรับทุนดังกล่าว ขอความร่วมมือทำบันทึกแจ้งการยื่นข้อเสนอโครงการ พร้อมแนบหนังสือรับรองการปฏิบัติงานของหัวหน้าโครงการ (vat form) ส่งผ่านหน่วยงานต้นสังกัด (ไม่ต้องแนบข้อเสนอโครงการ) มายังมหาวิทยาลัยเพื่อทราบภายในวันที่ 20 เมษายน 2567 เท่านั้น เพื่อเป็นเอกสารประกอบการกดรับรองข้อเสนอโครงการในระบบต่อไป (สามารถดำเนินการผ่านระบบ CMU e-Document ได้)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย) บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)” ประจำปีงบประมาณ 2567

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.