คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

“ทีม En(we)ronment” นักศึกษาแมสคอม มช. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ การประกวดแผนการสร้างแบรนด์ “J-MAT Brand Planning Competition”

           อรกัญญา สมศรี เขมิกา ทามัน สุวัจจี จันทร์สุพัท และนภัสกร สินแท้ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ทีม En(we)ronment” โดยมีอาจารย์สุลิตา ทิพยศ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากการประกวดโครงการ “J-MAT Brand Planning Competition” ครั้งที่ 1

           โครงการประกวดแผนการสร้างแบรนด์ “J-MAT Brand Planning Competition” จัดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) ร่วมกับ เอสซีจี ภายใต้หัวข้อ “SCG Green Choice คุณเลือกเพื่อโลกได้” มีนักศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วม 822 คน จาก 64 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ รวมผลงานทั้งสิ้น 128 ทีม โดยมีการคัดเลือกเข้าสู่รอบ 50 ทีม และรอบ 10 ทีมสุดท้ายตามลำดับ

           ซึ่งในรอบ 50 ทีมสุดท้าย มีนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน เข้ารอบจำนวน 4 ทีม ได้แก่ 1) ทีม En(we)ronment 2) ทีม SKB Three Angie 3) ทีม Tee(n)age และ 4) ทีม Greenie Rangers โดยทีมที่เข้ารอบได้ร่วมกิจกรรม Training และ Workshop เพื่อเสริมความรู้และทักษะใหม่ ๆ มากมายในการสร้างแบรนด์ และนำไปต่อยอด พัฒนาผลงานในการแข่งขันต่อไป

           จากนั้นจึงเข้าสู่การส่งผลงานเพื่อคัดเลือกรอบ 10 ทีมสุดท้าย ซึ่งแต่ละทีมที่เข้ารอบได้ร่วมกิจกรรมเยี่ยมชม SCG Experience และได้รับงบประมาณมูลค่า 20,000 บาท สำหรับการทดลองทำแผนในระยะเวลา 1 เดือน พร้อมรับโอกาสในการ Mentoring กับผู้เชี่ยวชาญจาก MAT & SCG พร้อมเตรียมนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ณ สำนักงานใหญ่ SCG ในรอบ Final เพื่อคัดเลือกทีมชนะเลิศและรองอันดับต่าง ๆ

           โดยทีม En(we)ronment มีการนำเสนอแผนการสร้างแบรนด์ SCG Green Choice ผ่านการสร้างประสบการณ์ของแบรนด์ที่ดี (Brand Experience) ต่อกลุ่มเป้าหมาย มีการนำองค์ความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้จนสามารถเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย และคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มาครอบครอง

           รายชื่อนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน ทีมที่เข้ารอบ 50 ทีม และ 10 ทีมสุดท้าย

           ▪ ทีม En(we)ronment (ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย และคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร)

           อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์สุลิตา ทิพยศ

           1. อรกัญญา สมศรี (หัวหน้าทีม)    นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด คณะการสื่อสารมวลชน มช.
           2. เขมิกา ทามัน                          นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด คณะการสื่อสารมวลชน มช.
          3. นภัสกร สินแท้                          นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด คณะการสื่อสารมวลชน มช.
           4. สุวัจจี จันทร์สุพัท                    นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด คณะการสื่อสารมวลชน มช.

           ▪ ทีม SKB Three Angie (ผ่านเข้ารอบ 50 ทีมสุดท้าย)

           อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์สุลิตา ทิพยศ

           1. ธมนันท์ นุ้ยภิรมย์ (หัวหน้าทีม)  นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด คณะการสื่อสารมวลชน มช.
           2. อนันตญา พงษ์สุวรรณ             นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด คณะการสื่อสารมวลชน มช.
           3. ภูษณิศา ภูวนารถ                    นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด คณะการสื่อสารมวลชน มช.

           ▪ ทีม Tree(n)age (ผ่านเข้ารอบ 50 ทีมสุดท้าย)

           อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์สุลิตา ทิพยศ

           1. นัสรีน เล็กล้อม (หัวหน้าทีม)     นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด คณะการสื่อสารมวลชน มช.
           2. อานิตาร์ สมิงแก้ว                    นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
           3. พิริยากร ประเสริฐอาภา           นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
           4. ศศิวิมล ศรีสุข                         นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
           5. อามีนา สมันเลาะ                    นักศึกษาคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

           ▪ ทีม Greenie Rangers (ผ่านเข้ารอบ 50 ทีมสุดท้าย)

           อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ ลิมปิติ

           1. วิศวะ โภคมณี (หัวหน้าทีม)       นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด คณะการสื่อสารมวลชน มช.
           2. นันทินี โอหิรัญกูล                    นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด คณะการสื่อสารมวลชน มช.
           3. นงนภัส คำผล                         นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด คณะการสื่อสารมวลชน มช.
           4. ภัทราพร สิงห์โตหิน                 นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด คณะการสื่อสารมวลชน มช.
           5. พัตรพิมล วระภิญโญ                นักศึกษากลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด คณะการสื่อสารมวลชน มช.

           สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

“ทีม En(we)ronment” นักศึกษาแมสคอม มช. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ การประกวดแผนการสร้างแบรนด์ “J-MAT Brand Planning Competition”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.