คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ทำไมต้องเลือก แมสคอม มช.

หลักสูตรการสื่อสารมวลชน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะการผลิตสื่อที่หลากหลาย ในแบบบูรณาการ ทั้งสื่อออนไลน์ ออฟไลน์ และออนกราวนด์ ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติงานด้วยคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีสำนึกต่อสังคมและชุมชน รวมทั้งมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ และปรับตัวรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

 1. กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์บูรณาการ (Integrated Journalism)
 2. กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication)
 3. กลุ่มวิชาการสื่อสารบันเทิง (Entertainment Communication)

จบแล้ว ทำงานอะไรได้บ้าง
นักประชาสัมพันธ์ นักสื่อสารองค์กร นักประชาสัมพันธ์การตลาด นักสื่อสารการตลาด นักวางแผนกลยุทธ์ นักวางกลยุทธ์การสื่อสารออนไลน์ นักจัดอีเวนต์ Media StartUp นักโฆษณา ผู้กำกับการแสดงละครและรายการโทรทัศน์ นักแสดง ผู้ควบคุมเสียง ช่างกล้อง ผู้เขียนบท ผู้กำกับรายการ ผู้ควบคุมการผลิต ผู้กำกับเวที ผู้กำกับภาพ ผู้ออกแบบฉาก แสงเสียง ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกาย แต่งหน้า ช่างภาพ ด้านสื่อสารการแสดง ผู้ออกแบบและผลิตเนื้อหาสื่อประเภทต่างๆ ผู้ออกแบบและวางแผนสื่อการตลาด นักเขียนเชิงสร้างสรรค์ สารคดี บันเทิงคดี นักจัดรายการและนักเผยแพร่ข่าวสาร พิธีกร

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ทำไมต้องเลือก แมสคอม มช.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.