คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ต้อนรับบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ฯ มช. เข้ารับฟังบรรยายด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์

25 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน เข้าร่วมกล่าวต้อนรับคุณปวีณา ธูปทอง เลขานุการคณะ และบุคลากรจากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 30 คน ในโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายเรื่องเทคนิคการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ วิทยากรโดยอาจารย์สุลิตา ทิพยศ อาจารย์กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาดและประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร เพื่อเสริมความรู้และเพิ่มทักษะของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เกี่ยวกับหลักการ วิธีการ เทคนิคในการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ ตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปี 2565 ณ ห้อง MCB2306 อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ต้อนรับบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ฯ มช. เข้ารับฟังบรรยายด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.