คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ต้อนรับนักเรียนเข้าเยี่ยมชมคณะจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-12.00 น. โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยนำนักเรียนในวิชา Media-Art and Technology ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 เข้าศึกษาดูงานคณะการสื่อสารมวลชน โดยมีหัวหน้างานบริการการศึกษาฯ แนะนำข้อมูลการเรียนการสอนและการรับเข้าศึกษาต่อคณะฯ (TCAS’65) รวมถึงมีนักศึกษาคณะร่วมแชร์ประสบการณ์การสมัคร/การเรียน และมีโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการโทรทัศน์และสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน (FM100)

ปัจจุบัน คณะการสื่อสารมวลชนเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีจำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรการสื่อสารมวลชน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ วารสารศาสตร์บูรณาการ (Integrated Journalism) การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) และการสื่อสารบันเทิง (Entertainment Communication)
2. โครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (Double Degree) เรียน 4 ปีครึ่ง ได้ 2 ปริญญา โดยความร่วมมือกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. หลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล (Digital Film) เป็นหลักสูตรสองภาษาแห่งแรกของภาคเหนือ โดยความร่วมมือกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี 3 กลุ่มวิชาเอกให้เลือกศึกษา ได้แก่ กลุ่มวิชาภาพยนตร์ศึกษา (Film Studies) กลุ่มวิชาการบริหารจัดการงานภาพยนตร์ (Film Administration) และกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับภาพยนตร์ (Computer Generated Imagery for Film)

สำหรับนักเรียนหรือผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565 สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร
0 5394 2703 ต่อ 197 (ในวันและเวลาราชการ) และทาง Facebook Page : คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (https://www.facebook.com/FacultyOfMasscomm)

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ต้อนรับนักเรียนเข้าเยี่ยมชมคณะจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.