คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ฐานข้อมูลโครงการวิจัย (ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย)

ชื่อโครงการหัวหน้าโครงการแหล่งทุนเริ่มต้นสิ้นสุดสถานะ
1. การพัฒนาศักยภาพการผลิตรายการวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาของสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ผศ.ดร.ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์กรมส่งเสริมวัฒนธรรม24 เม.ย. 255724 เม.ย. 2558Complete
2. การรื้อฟื้นของดีด้านประเพณีวัฒนธรรมย่านวัดเกต บนความร่วมมือของชุมชนและนักวิชาการเพื่อการบูรณาการสู่การพัฒนาย่านวัดเกตให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตผศ.ดร. อลิชา ตรีโรจนานนท์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย1 ก.ย. 255831 ส.ค. 2559Complete
3. การรู้เท่าทันวัฒนธรรมข้ามสื่อและรู้เท่าทันตนเองของผู้ปกครองเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันอิทธิพลจากสื่อสู่เยาวชนรศ.ดร.กรวรรณ กฤตวรกาญจน์กรมส่งเสริมวัฒนธรรม31 ส.ค. 255915 มิ.ย. 2561Complete
4. การลงทุนของจีนกับผลกระทบต่อความมั่นคงทางธุรกิจท่องเที่ยวในภาคเหนือของไทยอ.เทพฤทธิ์ มณีกุลสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม24 มี.ค. 256023 มี.ค. 2562Complete
5. การสร้างสรรค์รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงใหม่ : การวิจัยเชิงปฏิบัติการผศ.ดร.ศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม1 ก.ย. 25601 ก.พ. 2562Complete
6. โอกาสที่เท่าเทียมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยกับสตรีในประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561อ.ดร.ศิวพร สุกฤตนานนท์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย10 ก.ย. 256115 เม.ย. 2562Complete
7. โอกาสที่เท่าเทียมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อความเสมอภาคระหว่างเพศในประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระยะที่ 2อ.ดร.ศิวพร สุกฤตนานนท์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย28 พ.ค. 256228 พ.ค. 2563Complete
8. พัฒนาทักษะสำหรับนักการสื่อสารข้อมูลเชิงลึกในอนาคตอ.ดร.จิรเวทย์ รักชาติสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ26 ก.ย. 256218 ม.ค. 2565Complete
9. การวัดผลและประเมินผลสนามเด็กเล่นสร้างปัญญารศ.ดร.กรวรรณ กฤตวรกาญจน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น4 พ.ย. 256329 พ.ย. 2564Complete
10. การรับรู้และยอมรับการใช้ชื่อโดเมนภาษาไทยของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผศ.ดร.พิมลพรรณ ไชยนันท์มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย1 เม.ย. 256416 ธ.ค. 2564Complete
11. การผลิตประชาสัมพันธ์รูปแบบการพัฒนาระบบการบริการการบริบาลฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care) ระดับแม่ข่ายโรงพยาบาลสันทรายและการเชื่อมโยง สู่เครือข่ายบริการโซนสอง จังหวัดเชียงใหม่”รศ.ธีรภัทร วรรณฤมลโรงพยาบาลสันทราย1 ก.ค. 256428 ก.พ. 2565Complete
12. การรณรงค์สื่อสารสุขภาพเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบบการบริบาลฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) จังหวัดเชียงใหม่อ.ดร.ศิวพร สุกฤตานนท์สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ1 ต.ค. 256530 ก.ย. 2566On-going
13. โครงการวิจัยและพัฒนายกระดับการสร้างภาพยนตร์ไทยสู่ตลาดโลกและพัฒนากำลังคนที่เชี่ยวชาญระดับสากล โดยใช้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมล้านนาผศ.นันทสิทธิ์ กิตติวรากูลหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม1 เม.ย. 256630 มี.ค. 2567On-going
Update: 16 Aug 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ฐานข้อมูลโครงการวิจัย (ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.