คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ฐานข้อมูลโครงการวิจัย (ทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย)

ชื่อโครงการหัวหน้าโครงการแหล่งทุนเริ่มต้นสิ้นสุดสถานะ
1. ประวัติศาสตร์หอภาพยนตร์แห่งชาติในประชาคมอาเซียนผศ.ลัดดาวัลย์ อินทจักรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 25561 พ.ค. 255725 มี.ค. 2559Complete
2. การประชาสัมพันธ์เมืองประวัติศาสตร์มรดกโลกของประเทศอาเซียนอ.ดร.จิระศักดิ์ สาระรัตน์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 25561 พ.ค. 255725 มี.ค. 2559Complete
3. การสื่อสารสุขภาพและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสุขภาพของประชาชนในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไนอ.ดร.จิระศักดิ์ สาระรัตน์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 25561 พ.ค. 255725 มี.ค. 2559Complete
4. การรู้เท่าทันสื่อของพระสงฆ์ในภาคเหนือของประเทศไทยผศ.ดร. อลิชา ตรีโรจนานนท์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 25585 ม.ค. 25585 ม.ค. 2559Complete
5. การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้นักบินขนาดเล็กในการสำรวจตรวจสอบพื้นที่ และการทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม โดยชุมชนมีส่วนร่วมอ.ดร.รัฐพล พรหมมาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 25611 ต.ค. 256030 ก.ย. 2561Complete
6. การศึกษาแนวทางในการนำแนวคิดลีนมาใช้ในสำนักงานคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดร.ปิยะวัน จันทราภานนท์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 256415 ก.พ. 256414 ส.ค. 2565On-going
7. การสำรวจความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากรายการห้องข่าว FM100 สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน เอฟเอ็ม 100 เมกะเฮิร์ตน.ส.ปาริสสา กาญจนกุลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 256415 ก.พ. 256414 ส.ค. 2565Complete
8. ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา (Covid-19)อ.สุลิตา ทิพยศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 25641 มี.ค. 256431 ส.ค. 2565On-going
Update: 14 Mar 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ฐานข้อมูลโครงการวิจัย (ทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.