คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ฐานข้อมูลโครงการวิจัย (ทุนวิจัยภายในคณะ)

ชื่อโครงการหัวหน้าโครงการแหล่งทุนเริ่มต้นสิ้นสุดสถานะ
1. การเรียนรู้แบบแผนพฤติกรรมเชิงจริยธรรมผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผศ.ดร.ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์25552 มี.ค. 25552 มี.ค. 2556Complete
2. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาความรู้ และทักษะ ของบุคลากร ในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อ.ดร.จิระศักดิ์ สาระรัตน์25561 ก.ค. 255631 ม.ค. 2561Complete
3. การรับรู้และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนาแผนประชาสัมพันธ์โครงการโรงไฟฟ้าหงสาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอ.ดร.จิระศักดิ์ สาระรัตน์25561 ก.ค. 255611 ก.ค. 2562Complete
4. การประเมินผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบหลักของการประกันคุณภาพการศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อ.ดร.จิระศักดิ์ สาระรัตน์25561 พ.ค. 255731 ส.ค. 2562Complete
5. การพัฒนาความรู้ความสามารถการทำวิจัย ของนักศึกษากระบวนวิชาการวิจัยเพื่อการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการใช้ข้อตกลงร่วมกันอ.ดร.จิระศักดิ์ สาระรัตน์25571 พ.ค. 255711 พ.ค. 2562Complete
6. โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารมวลชน ระดับอุดมศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผศ.ดร.ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์255722 พ.ค. 255722 พ.ค. 2558Complete
7. การวิเคราะห์เนื้อหาละครหลังข่าวช่อง 3 ตามแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ผศ.นันทสิทธิ์ กิตติวรากูล255810 ก.ค. 255831 ก.ค. 2560Complete
8. รูปแบบการมอบหมายงานที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนในกระบวนวิชา 851306 การวิจัยการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อ.ดร.วิทยา พานิชล้อเจริญ255822 ก.ค. 255822 ม.ค. 2559Complete
9. การพัฒนาสื่อใหม่เพื่อใช้ประประกอบการจัดการเรียนรู้ด้านการถ่ายภาพสำหรับนักศึกษากระบวนวิชา 851201 การถ่ายภาพเบื้องต้นอ.ดร.รัฐพล พรหมมาศ255829 ก.ค. 255831 มี.ค. 2560Complete
10. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาโท กระบวนวิชาสื่อและการพัฒนาชุมชน โดยนักศึกษาเป็นผู้ร่วมออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อ.ดร.จิระศักดิ์ สาระรัตน์255813 ส.ค. 255813 ส.ค. 2559Complete
11. การวิเคราะห์ความรู้ก่อนและหลังเรียนของนักศึกษากระบวนวิชา 851105 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อและการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผศ.ลัดดาวัลย์ อินทจักร255830 ก.ย. 255830 มี.ค. 2559Complete
12. แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ ของกระบวนวิชา 851306 การวิจัยเพื่อการสื่อสารผศ.ดร.ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์255830 ก.ย. 255830 มี.ค. 2559Complete
13. การวิเคราะห์บริบทและการพัฒนาแผนการสื่อสารการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุผศ.ดร.ศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา25593 ส.ค. 25593 ก.พ. 2561Complete
14. การวิจัยและพัฒนาสร้างสรรค์งานภาพถ่ายทางอากาศสำหรับการสร้างภาพลักษณ์สถาบัน: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่อ.ดร.รัฐพล พรหมมาศ25593 ส.ค. 25593 ก.พ. 2561Complete
15. แผนการสื่อสารและสื่อเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจากการภูมิปัญญาล้านนา: การวิจัยเชิงปฏิบัติการรศ.ธีรภัทร วรรณฤมล256030 ส.ค. 256029 พ.ค. 2563Complete
16. งานข่าวในยุคดิจิทัล: นักข่าวและทำข่าวในศตวรรษที่ 21ผศ.สุนันทา แย้มทัพ256120 ก.พ. 256128 มี.ค. 2564Complete
17. ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน: หลักสูตรและคุณลักษณะนักนิเทศศาสตร์ที่ตลาดแรงงานต้องการในทศวรรษหน้ารศ.ดร.นรินทร์ นำเจริญ25641 ต.ค. 256328 ก.ย. 2565Complete
18. สถานภาพองค์ความรู้การวิจัยด้านภาพยนตร์ระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทยอ.ดร.วิทยา พานิชล้อเจริญ25629 ส.ค. 25629 พ.ค. 2565Complete
19. พ็อดคาสท์และบทบาทการสะท้อนปัญหาสังคมอ.ดร.ศิวพร สุกฤตนานนท์25629 ส.ค. 25629 พ.ค. 2565Complete
20. การพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม: การวิจัยเชิงปฏิบัติการผศ.ดร.ศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา25637 ก.ค. 25637 ต.ค. 2565On-going
21. ปัจจัยด้านการสื่อสารที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจวิ่งเพื่อออกกำลังกายของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ผศ.นันทสิทธิ์ กิตติวรากูล25645 ส.ค. 25645 ส.ค. 2566Complete
22. รูปแบบการสื่อสารเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเองสำหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : กรณีศึกษา บ้านแม่ปาน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่อ.ดร.รัฐพล พรหมมาศ25645 ส.ค. 25645 พ.ย. 2566On-going
23. การพัฒนาระบบกระจายสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100นายกิตติศักดิ์ ไชยคำ25645 ส.ค. 25645 ส.ค. 2566Complete
24. การพัฒนาระบบส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100นายอนุสรณ์ ทาเขียว25645 ส.ค. 25645 พ.ย. 2566On-going
25. การวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางป้องกันการออกกลางคันของนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าที่ ร.ต.พลทรรปณ์ มัทธิว อดิศัยตรีเอกภาพ25645 ส.ค. 25645 พ.ย. 2566On-going
26. ความพึงพอใจและความต้องการใช้บริการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลแบบออนไลน์ คณะการสื่อสารมวลชนนายเกียรติศักดิ์ จินดากุล25645 ส.ค. 25645 พ.ย. 2566On-going
27. การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อการสร้างระบบการเรียนรู้เรื่องพืชผักอินทรีย์ของนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนวังขามป้อม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ผศ.ดร.ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์256528 เม.ย. 256527 เม.ย. 2566On-going
28. โบราณคดีแห่งความรู้ว่าด้วยผู้สูงอายุในบทเพลงไทยสมัยนิยมอ.ดร.จิรเวทย์ รักชาติ256516 ส.ค. 256515 พ.ย. 2565On-going
29. อิทธิพลของการเล่าเรื่องในสื่อภาพเคลื่อนไหวแบบสาระบันเทิงเพื่อโน้มน้าวใจในบริบทการฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลางอ.ดร.ศิวพร สุกฤตานนท์25667 ก.ค. 25666 ก.ค. 2566On-going
30. บทบาทของรายการวิทยุต่อการขับเคลื่อนประเด็นท้องถิ่น: กรณีศึกษารายการห้องข่าว FM100 สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน เอฟเอ็ม 100 เมกะเฮิร์ตน.ส.ปาริสสา กาญจนกุล256630 มิ.ย. 256629 มิ.ย. 2566On-going
Update: 16 Aug 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ฐานข้อมูลโครงการวิจัย (ทุนวิจัยภายในคณะ)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.