คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ฐานข้อมูลการตีพิมพ์ (2566)

TitleAuthor(s)JournalPublication DateDatabaseLink
1. การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบรายการและวิธีการนำเสนอระหว่างพ็อดคาสต์ที่ติดอันดับยอดนิยมตะวันตกและไทยศิวพร สุกฤตานนท์วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)มิถุนายน 2566TCI1https://so05.tci-thaijo.org/index.php/rmutsb-hs/article/view/261984?fbclid=IwAR0EG5ZItu8w10oyPlk7UgE7yXiwdXEX2dw3fu4z7Oww34WVVkUimRdXryA
2. กรอบคิดการศึกษาสื่อเสียงในยุคดิจิทัล: จากวิทยุกระจายเสียงสู่ พ็อดคาสต์และการเล่าเรื่องข้ามสื่อศิวพร สุกฤตานนท์วารสารการสื่อสารและสื่อบูรณาการมิถุนายน 2566TCI2https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/article/view/264584
3. การประยุกต์ใช้แนวคิดการตลาดแบบปากต่อปากเพื่อประเมินวีดิทัศน์โครงการสื่อสารสุขภาพ : กรณีศึกษาวีดิทัศน์เพื่อให้ความรู้และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลางศิวพร สุกฤตานนท์วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคมมิถุนายน 2566TCI2https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/article/view/261889
Update: 15 Aug 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ฐานข้อมูลการตีพิมพ์ (2566)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.