คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ฐานข้อมูลการตีพิมพ์ (2565)

TitleAuthor(s)JournalPublication DateDatabaseLink
1. Awareness, perception and perpetration of cyberbullying by high school students and undergraduates in ThailandThumronglaohapun, Salinee; Maneeton, Benchalak; Maneeton, Narong; Limpiti, Sasikarn; Manojai, Natthaporn; Chaijaruwanich, Jeerayut; Kummaraka, Unyamanee; Kardkasem, Ruethaichanok; Muangmool, Tanarat; Kawilapat, Suttipong; Juntaping, Kanokkarn; Traisathit, Patrinee; Srikummoon, PimwarataPLoS ONEApril 2022Scopushttps://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85129166507&origin=resultslist&sort=plf-f
2. อิทธิพลของปัจจัยการส่งเสริมการขายออนไลน์ตามแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี และแบบแผนพฤติกรรมที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทแฟชั่นทางเว็บไซต์ลาซาด้านนทิยา เนาว์สุวรรณ, ศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนาวารสารการสื่อสารมวลชนมิถุนายน 2565TCI2https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/article/view/253713/174354
3. สถานภาพองค์ความรู้การวิจัยด้านภาพยนตร์ระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทยวิทยา พานิชล้อเจริญวารสารการสื่อสารมวลชนมิถุนายน 2565TCI2https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/article/view/255275/174343
4. ประสิทธิผลการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดความรู้ คุณประโยชน์ “สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา” เพื่อการพัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการรับรู้และการให้ความร่วมมือจากชุมชนกรวรรณ กฤตวรกาญจน์, สุธิชา ภิรมย์นุ่ม, พีรวิชญ์ คำเจริญ, ชญานิธิ แบร์ดี้วารสารการสื่อสารมวลชนมิถุนายน 2565TCI2https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/article/view/261251/174350
5. การปรับภาพลักษณ์ และการตอบสนองของผู้บริโภคต่อสินค้าชาตรามือและศรีจันทร์วรวีร์ ฉิมพลีย์, ธีรภัทร วรรณฤมลวารสารการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายมิถุนายน 2565TCI2https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRRUJC/article/view/254626/171387
6. Digital Journalism and News and Feature Video Writing in the 21st Centuryสุนันทา แย้มทัพ, อรัญญา ศิริผลวารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสารกันยายน 2565TCI1https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/245004
7. ห้องแห่งเสียงสะท้อนออนไลน์กับผู้ออกเสียงเลือกตั้งครั้งแรกในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562พิรงรอง รามสูต, พิมลพรรณ ไชยนันท์, วิโรจน์ สุทธิสีมาวารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตุลาคม 2565TCI1http://www.library.polsci.chula.ac.th/dl/52ef148a9f08f85d43451f7d5c37f7f1
8. ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยในสภาวะแข่งขันใหม่: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่สุนันทา แย้มทัพ, ศศิกานต์ ลิมปิติวารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทยตุลาคม 2565TCI1https://so04.tci-thaijo.org/index.php/tourismtaat/article/view/240982?fbclid=IwAR0PPwDpiSpOc7u-LHZTa7nlmQPSxTgSnAiSjFC2gDzW3YPWd0tlp8FxNSU
9. ปัจจัยด้านการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจของตัวแทนขายประกันที่มีผลต่อ การตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ณัฐนรี ดำรงเลาหพันธ์, กรวรรณ กฤตวรกาญจน์วารสารการสื่อสารมวลชนธันวาคม 2565TCI2https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/article/view/255909/176292
10. การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าและคุณค่าตราสินค้ากับการใช้บริการแหลมเจริญซีฟู้ดของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่สุมิตรา ปานขลิบ, กรวรรณ กฤตวรกาญจน์วารสารการสื่อสารมวลชนธันวาคม 2565TCI2https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/article/view/255920/176296
11. การสื่อสารภาพลักษณ์ทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของนักการเมืองไทยเกรียงไกร บุญมั่ง, ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์วารสารการสื่อสารมวลชนธันวาคม 2565TCI2https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/article/view/257830/176298
12. การศึกษาเบื้องต้นเพื่อประเมินความต้องการใช้คลังสื่อมัลติมีเดียล้านนาสร้างสรรค์ (ไฟล์ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว) ของผู้ผลิตสื่อในภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ปริญญ์ กฤษสุนทร, ศิวพร สุกฤตานนท์วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคมธันวาคม 2565TCI2https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/article/view/259529/175703
13. การยอมรับการใช้ชื่อโดเมนภาษาไทยของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยพิมลพรรณ ไชยนันท์วารสารการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายธันวาคม 2565TCI2https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRRUJC/article/view/262969/172863
Update: 8 Feb 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ฐานข้อมูลการตีพิมพ์ (2565)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest