คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ฐานข้อมูลการตีพิมพ์ (2564)

TitleAuthor(s)JournalPublication DateDatabaseLink
1. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการคุมกำเนิดต่อความรู้และความตั้งใจในการคุมกำเนิดในมารดาวัยรุ่นพรรณพิไล ศรีอาภรณ์, ฤดี ปุงบางกะดี, จิราวรรณ ดีเหลือ, จิระศักดิ์ สาระรัตน์, พัชนียา เชียงตา, ชัชฎาพร จันทรสุข, ลวิตรา เขียวคำ, รุณราวรรณ์ แก้วบุญเรืองพยาบาลสารมีนาคม 2564TCI2https://he02.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/247993/170101
2. ภาพลักษณ์การลงทุนและการท่องเที่ยวของประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่ที่ ปรากฏบนสื่อออนไลน์ของจีนวิทยา พานิชล้อเจริญวารสารการสื่อสารมวลชนมิถุนายน 2564TCI2https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/article/view/250606/169782
3. พฤติกรรมการสื่อสารและการเรียนรู้พฤติกรรมทางเพศของเยาวชนใน จังหวัดเชียงใหม่อัครวัฒน์ ราตรีสวัสดิ์, ศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนาวารสารการสื่อสารมวลชนมิถุนายน 2564TCI2https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/article/view/245075/169763
4. การทำข่าวสืบสวนสอบสวนในยุคดิจิทัลสุนันทา แย้มทัพ, อรัญญา ศิริผลวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคมมิถุนายน 2564TCI2https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/article/view/249770/169001
5. การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้นักบินขนาดเล็กในการสำรวจตรวจสอบพื้นที่และทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม โดยชุมชนมีส่วนร่วมรัฐพล พรหมมาศ, จักรพงษ์ ไชยวงศ์วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์สิงหาคม 2564TCI2https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jca/article/view/249068/168482
6. ข่าวปลอมกับการทำงานของนักข่าวในยุคดิจิทัลสุนันทา แย้มทัพ, อรัญญา ศิริผลวารสารศาสตร์สิงหาคม 2564TCI2https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcmag/article/view/249214/168498
7. ปัญหา และแนวทางแก้ไขในการดำเนินกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทยนันทสิทธิ์ กิตติวรากูลวารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้าสิงหาคม 2564TCI2http://gscm.nida.ac.th/uploads/files/1647375577.pdf
8. ข่าวความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยศดานันท์ ปั้นทอง, รวี ลงกานี, อลิชา ตรีโรจนานนท์, สุจรรย์พินธ์ สุวรรณพันธ์วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวรสิงหาคม 2564TCI1https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/241124/169457
9. Using Customer Review Systems to Support Purchase Decisions: A Comparative Study Between the U.S. and ThailandChuleeporn Changchit, Timothy Klaus, Alicha TreerotchananonJournal of Global Information ManagementDecember 2021Scopushttps://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85110057879&origin=resultslist&sort=plf-f
10. คุณค่าข่าวในวารสารศาสตร์ดิจิทัลศตวรรษที่ 21สุนันทา แย้มทัพวารสารการสื่อสารมวลชนธันวาคม 2564TCI2https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/article/view/248663/171683
11. การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้นักบินในการจัดการด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาปัญหาภัยพิบัติไฟป่าและมลพิษทางอากาศ จังหวัดเชียงใหม่รัฐพล พรหมมาศวารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการธันวาคม 2564TCI2https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JLASI/article/view/247484/167914
12. การเปรียบเทียบทัศนคติ ความพึงพอใจ และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพบริการส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของไรเดอร์ในจังหวัดเชียงใหม่กรวรรณ กฤตวรกาญจน์, เสาวลักษณ์ ด้วงอินวารสารการสื่อสารมวลชนธันวาคม 2564TCI2https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/article/view/252686/171697
13. การวิเคราะห์กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการของบริษัทมาร์เวลสตูดิโอ จำกัดภูริทัต สังประกุล, ธีรภัทร วรรณนฤลวารสารการสื่อสารมวลชนธันวาคม 2564TCI2https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/article/view/253630/171696
14. การสร้างแบรนด์บุคคลของนักพากย์เกมบนเฟซบุ๊กเกมมิ่งสมิจฐ์ พรหมมินทร์, ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์วารสารการสื่อสารมวลชนธันวาคม 2564TCI2https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/article/view/253709/171695
15. การคุกคามทางเพศในสื่อสังคมออนไลน์ภัทรธิดา ชัยเพชร, พิมลพรรณ ไชยนันท์วารสารการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายธันวาคม 2564TCI2https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRRUJC/article/view/251023/170010
16. Climate Change Communication in Southeast Asia from Journalist Perspective in the Context of Thailand: Raising Awareness by Environment CommunicationPimonpan Chainan, Viroj SutthisimaSocial Transformations in India, Myanmar, and Thailand: Volume I: Social, Political and Ecological PerspectivesJanuary 2021Scopushttps://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85131814680&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=chainan&st2=&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=376f0ddb1cec027cec6a746368347a2d&sot=anl&sdt=aut&sl=38&s=AU-ID%28%22Chainan%2c+Pimonpan%22+57218248646%29&relpos=1&citeCnt=2&searchTerm=
Update: 18 Aug 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ฐานข้อมูลการตีพิมพ์ (2564)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.