คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ฐานข้อมูลการตีพิมพ์ (2563)

TitleAuthor(s)JournalPublication DateDatabaseLink
1. Online Political Parody in Thailand: Political Communication under the Computer Crime Act (No.2) 2017Pimonpan ChainanRights and Security in India, Myanmar, and ThailandFebruary 2020Scopushttps://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85088450722&origin=resultslist&sort=plf-f
2. อิทธิพลของภาพลักษณ์องค์กรและภาพลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์ต่อคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับตราผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจธนาคารธิติ เกตุทัต, นฤมล กิมภากรณ์, กิตตินุช ชุลิกาวิทย์วารสารการสื่อสารมวลชนมิถุนายน 2563TCI2https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/article/view/241211/165507
3. สถานภาพความรู้การวิจัยเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2540-2560วิโรจน์ สุทธิสีมา, พิมลพรรณ ไชยนันท์,
ศศิธร ยุวโกศล
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายธันวาคม 2563TCI1https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jmscrru/article/view/241431/168199
4. เหตุผลของการปั่นจักรยานในชีวิตประจำวันของสังคมไทยจิรเวทย์ รักชาติ, วิโรจน์ สุทธิสีมาวารสารการสื่อสารมวลชนธันวาคม 2563TCI2https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/article/view/244659/167630
5. การวิเคราะห์องค์ประกอบของสื่อวิดีโอเกมในช่วงปี พ.ศ. 2557 – 2562ปริญญ์ กฤษสุนทร, จิรเวทย์ รักชาติวารสารการสื่อสารมวลชนธันวาคม 2563TCI2https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/article/view/244307/167631
6. กระบวนการสื่อสารประเด็นสาธารณะของสำนักข่าวอิสระตามแนวคิดวารสารศาสตร์เชิงข้อมูลธีรมล บัวงาม, นรินทร์ นำเจริญวารสารการสื่อสารมวลชนธันวาคม 2563TCI2https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/article/view/243738/167632
7. ภาพตัวแทนของหญิงรักหญิงในละครคลับฟรายเดย์เดอะ ซีรีส์ณัชชา ถิรกันตวุฒิ, ศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนาวารสารการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายธันวาคม 2563TCI2https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRRUJC/article/view/245029/166513
Update: 5 Sep 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ฐานข้อมูลการตีพิมพ์ (2563)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.