คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(งานประชุมวิชาการ) ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการส่งผลงาน และขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์)

ตามหนังสือที่ อว 0630.11/421 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการส่งผลงาน และขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ “New tertiary education: Education for all” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยขยายระยะเวลาในการส่งผลงานและชำระเงินลงทะเบียน เพื่อนำเสนอฯ จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ความละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้นั้น

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://acad.vru.ac.th/vru_conference/ หรือสอบถามโทร 089-0893575/อีเมล sumalee@vru.ac.th (นางสาวสุมาลี ธรรมนิธา)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(งานประชุมวิชาการ) ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการส่งผลงาน และขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.