คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(งานประชุมวิชาการ) ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วม และนำเสนองานวิจัย ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th UTCC National Conference)

ตามหนังสือที่ อว 8393(10)/346 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2567 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศ (สสอท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) Ming Chuan University, MCU วิทยาลัย นานาชาติไทย-จีนเพื่อการจัดการ (TCISM) สมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่ (Yong Thai Entrepreneurs Association: YTEA) และ สมาคมการค้านักธุรกิจไทย-จีน ได้ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วม และนำเสนองานวิจัย ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th UTCC National Conference) ในหัวข้อ “การวิจัยและนวัตกรรมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Research and Innovation towards Sustainable Development Goals)” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30-17.00 น. รูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่าน ระบบ Cisco Webex

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.utcc.ac.th/conference_8    กำหนดเปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(งานประชุมวิชาการ) ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วม และนำเสนองานวิจัย ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th UTCC National Conference)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.