คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(งานประชุมวิชาการ) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อของบทความวิชาการ/วิจัยประเภท Country Report เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทน สออ.ประเทศไทยไปนำเสนอในที่ประชุม ASAIHL Conference2023

สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ. ประเทศไทย) ได้เห็นชอบมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพร่วมกันในการจัดประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทย เพื่อคัดเลือกบทความประเภท Country Report นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ ASAIHL Conference 2023 ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2566 ณ University of Science & Technology of Hanoi ประเทศเวียดนาม โดย ASAIHL ร่วมกับมหาวิทยาลัยเจ้าภาพได้กำหนดหัวข้อการประชุมและหัวข้อย่อยดังนี้

Theme: International Cooperation toward Excellence in Training and Research

Sub-themes:

1. International cooperation toward Excellence in Training

2. International cooperation toward Excellence in Research

3. International cooperation and networking for Governance

ผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอบทความประเภท Country Report ตามหัวข้อ/หัวข้อย่อยที่กำหนด และขอให้จัดส่งส่งบทคัดย่อของบทความวิชาการ/วิจัยประเภท Country Report เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือก ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือก สออ.ประเทศไทยจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางจำนวน 1 คน โดยมีกำหนดการรายละเอียดกำหนดการส่งบทคัดย่อ ดังนี้

1. จัดส่งบทคัดย่อ Country Report วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566

2. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก วันพุธที่ 6 กันยายน 2566

3. จัดส่งร่างบทความ Country Report ฉบับสมบูรณ์ วันพุธที่ 20 กันยายน 2566

4. นำเสนอบทความต่อคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566

5. Abstract Submission Deadline วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566

6. ส่งบทความ Country Report ฉบับสมบูรณ์ วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566

7. Full paper Submission Deadline วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566

8. นำเสนอบทความต่อคณะกรรมการ ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566

9. นำเสนอบทความ ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2566 ณ University of Science & Technology of Hanoi ประเทศเวียดนาม

โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเป็นสมาชิกของ สออ.ประเทศไทย และ The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHL) ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นสมาชิก ASAIHL THAILAND เรียบร้อยแล้ว

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.eau.ac.th

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(งานประชุมวิชาการ) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อของบทความวิชาการ/วิจัยประเภท Country Report เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทน สออ.ประเทศไทยไปนำเสนอในที่ประชุม ASAIHL Conference2023

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.