คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(งานประชุมวิชาการ) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานนำเสนอด้านวิชาการ/วิจัย/นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพในองค์กร

ตามที่ โครงการ “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสุขภาพอย่างอัจฉริยะและยั่งยืน (Smart and Sustainable Healthy Chiang Mai University) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วณิชา พึ่งชมภู เป็นหัวหน้าโครงการ ได้กำหนดจัดงาน “การประชุมวิชาการสร้างความเข็มแข็งของเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพในภาคเหนือตอนบน (The Strengthening Northern Thai Healthy Universities Network Conference)” ระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2566 ณ ห้องเชียงแสน ชั้น 3 โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นั้น

ทางโครงการฯ มีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดส่งผลงานนำเสนอด้านวิชาการ/วิจัย/นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพในองค์กร ในรูปแบบของ Poster Presentation เพื่อจัดแสดงและนำเสนอภายในการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถส่งผลงานนำเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2566 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

หมายเหตุ:

1) รายละเอียดโครงการฯและกำหนดการจัดกิจกรรม https://drive.google.com/drive/folders/1oi3k-kcSAqAUqJkIKM3HT6lnIVVNlqUl

2) แบบฟอร์มการส่งผลงานนำเสนอ https://drive.google.com/drive/folders/12ECAobo4ctdeARhE–W-Cp6BvRy7On2a

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(งานประชุมวิชาการ) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานนำเสนอด้านวิชาการ/วิจัย/นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพในองค์กร

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.