คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(งานประชุมวิชาการ) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และการเปิดรับบทความตีพิมพ์ในวารสารนักบริหาร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นำส่งหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “ความร่วมมือข้ามศาสตร์สู่ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน” (ค่าลงทะเบียนนำเสนอ 2,500.-บาท/เรื่อง) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และการเปิดรับบทความตีพิมพ์ในวารสารนักบริหาร (ค่าลงทะเบียน 4,000.-บาท/บทความ) ซึ่งวารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล ACI และ TCI กลุ่มที่ 1 และมีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (วารสารราย 6 เดือน)

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://conference.bu.ac.th/ (ลงทะเบียนนำเสนอได้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2567) และ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/executivejournal/index 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(งานประชุมวิชาการ) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และการเปิดรับบทความตีพิมพ์ในวารสารนักบริหาร

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.