คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

ครบรอบ 18 ปี แมสคอม มช. จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน ประจำปี 2566 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า เข้าร่วมในพิธี

ภายในงานมีการประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 18 ของการสถาปนาก่อตั้งคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และครบรอบ 59 ปี ของการก่อตั้งภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในโอกาสเดียวกันนี้ ยังมีพิธีมอบรางวัลอาจารย์และบุคลากรดีเด่น คณะการสื่อสารมวลชน ประจำปี 2566 และ พิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น คณะการสื่อสารมวลชน ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป้นแบบอย่างที่ดีแก่คณาจารย์และบุคลากรในคณะ

โดยผู้ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ประจำปี 2566 ประกอบด้วย

รางวัลอาจารย์ดีเด่น ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ ลิมปิติ

รางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ปฏิบัติงานดีเด่น

  • ด้านบริหาร ได้แก่ นางถิรนันท์ ศิริเรือง
  • บริการ ได้แก่ นางสาวอรอนงค์ ตุ้ยแสน
  • ด้านสร้างสรรค์ ได้แก่ นางเบญจวรรณ จีจอม

รางวัลพนักงานส่วนงานผู้ปฏิบัติงานดีเด่น

  • ด้านบริการ ได้แก่ นายวัฒนา แก้วกัลยา
  • ด้านสร้างสรรค์ ได้แก่ นายจิรัสย์ภูมิ บวรพัฒน์นนท์

รางวัลนักวิจัยดีเด่น ได้แก่ อาจารย์ ดร.ศิวพร สุกฤตานนท์

ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2566 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 8 หน่วยงาน ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ “Education Criteria for Performance Excellence” (EdPEx) ระดับ EdPEx200 รุ่นที่ 10 ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 1) จากการประเมินของคณะกรรมการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ให้นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพขององค์การทางการศึกษา และกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ครบรอบ 18 ปี แมสคอม มช. จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.