คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ : EdPEx200

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติด 1 ใน 8 หน่วยงาน ที่ผ่านการประเมินคุณภาพการบริหารองค์กร องค์กรที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ “Education Criteria for Performance Excellence” (EdPEx) ระดับ EdPEx200 รุ่นที่ 10 ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 1) จากการประเมินของคณะกรรมการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งในรุ่นที่ 10 มีหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจำนวนทั้งสิ้น 135 หน่วยงาน แบ่งเป็นระดับสถาบัน จำนวน 10 หน่วยงาน และระดับคณะวิชา จำนวน 125 หน่วยงาน

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2565 ดำเนินการโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ให้นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพขององค์การทางการศึกษาและกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

คณะการสื่อสารมวลชน ได้รับการลงพื้นที่ตรวจประเมิน (Site Visit) จากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในองค์กร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน ย้ำว่า EdPEx ช่วยให้ค้นพบสมรรถนะหลักที่สำคัญและนำมาพัฒนาเป็นวิสัยทัศน์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะ โดยมุ่งเน้นการบูรณาการศาสตร์ด้านการสื่อสาร ทั้งการสร้างหลักสูตร การสร้างทักษะ และการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ : EdPEx200

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.