คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

คณบดีสื่อสารฯ ตัวแทนม.เชียงใหม่ ร่วมงานมหกรรม Brainpower Thailand 2022 และพิธี MOU Frontier Technology Consortium “HEP, Quantum, Earth Science & Space, BCG”

รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานมหกรรม Brainpower Thailand 2022 “บุญเปิดบ้าน แปงเมือง สร้างคนข้ามพรมแดน สู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต” และร่วมพิธีบันทึกความร่วมมือ MOU Frontier Technology Consortium “HEP, Quantum, Earth Science & Space, BCG” เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

งานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้การดำเนินงานของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานที่โดดเด่นของ บพค. ในช่วงปี พ.ศ. 2563 – 2565 เชื่อมไปสู่แนวทางการบริหารจัดการทุนจากแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 อีกทั้งยังเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างและเชื่อมความสัมพันธ์ของเครือข่ายการพัฒนากำลังคนระบบนิเวศวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

คณบดีสื่อสารฯ ตัวแทนม.เชียงใหม่ ร่วมงานมหกรรม Brainpower Thailand 2022 และพิธี MOU Frontier Technology Consortium “HEP, Quantum, Earth Science & Space, BCG”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.