คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN
ข้อมูลทั่วไป
1. โครงสร้างองค์กรและการบริหารคณะการสื่อสารมวลชน
2. ข้อมูลผู้บริหาร
* คณะกรรมการอำนวยการประจำคณะการสื่อสารมวลชน
* คณะกรรมการบริหารประจำคณะการสื่อสารมวลชน
3. อำนาจหน้าที่
* วิสัยทัศน์
* พันธกิจ
* ความเป็นมา
4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
* แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 12 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2563)
* แผนกลยุทธ์คณะการสื่อสารมวลชน พ.ศ.2564-2567
5. ข้อมูลการติดต่อ
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
Phome :  053-942703  Fax : 053-942704
Email : masscomm@cmu.ac.th
6. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
* กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
การประชาสัมพันธ์
7. ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8. Q&A
* แจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
9. Social Network
* Facebook
* Youtube
การดำเนินงาน
10. แผนดำเนินงานประจำปี
11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี2564 รอบ 6 เดือน
12. รายงายผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
* คู่มืออาจารย์ด้านการสอน
* คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
* คู่มือสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ปรับปรุง)
* คู่มือสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
* คู่มือวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
* คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
การให้บริการ
14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
* คู่มือการลงทะเบียนกระบวนวิชา
15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
* 1.ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการคณะ
* 2. ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563
17. E-Service
* e-Borrow ระบบยืม-คืนครุภัณฑ์หน่วยโสตทัศนูปกรณ์
* e-Room ระบบจองห้องออนไลน์
* CMU MIS
* CMU SIS
* e-Meeting
* e-Document
แผนการใช้จ่ายงบฯประมาณประจำปี
18. แผนการใช้จ่ายงบฯประมาณประจำปี
19. รายงานกำกับติตาม การใช้จ่ายงบฯประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
20. รายงายผลการใช้จ่ายงบฯประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน
24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรรบุคคล
25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
* การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ สู่นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
* นโยบายการบริหารงานบุคคล เพื่อรองรับแผนพัฒนาฯ
* แผนการพัฒนาบุคลากรตามแผนกลยุทธ์คณะ พ.ศ.2564-2567
26. การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
* มหาวิทยาลัย
* คณการสื่อสารมวลชน
35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหารการประเมินแผนปฏิบัติการประจำปี การเฝ้าระวังและการประเมินสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผู้บริหารถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ
* ปี 2564
* ปี 2563
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
* คู่มือการบริหารความเสี่ยง
* แผนการบริหารความเสี่ยง
* รายงานผลการดำเนินงานความเสี่ยง
* ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารความ
* รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
37. การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
* คู่มือการบริหารความเสี่ยง
* แผนการบริหารความเสี่ยง
* รายงานผลการดำเนินงานความเสี่ยง
* ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารความ
* รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
* เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร มช
* เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร คณะ
* ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
39. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาณะ
* คู่มือการบริหารความเสี่ยง
* แผนการบริหารความเสี่ยง
* รายงานผลการดำเนินงานความเสี่ยง
* ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารความ
* รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
* คู่มือการบริหารความเสี่ยง
* แผนการบริหารความเสี่ยง
* รายงานผลการดำเนินงานความเสี่ยง
* ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารความ
* รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
* คู่มือการบริหารความเสี่ยง
* แผนการบริหารความเสี่ยง
* รายงานผลการดำเนินงานความเสี่ยง
* ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารความ
* รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
42. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาณะ
* เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร มช
* เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร คณะ
* ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
43. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม
* เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร มช
* เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร คณะ
* ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
44. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
45. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
46. มาตรการป้องกันการรับสินบน
47. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโชน์ส่วนรวม
48. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ