คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

กิจกรรม Workshop “Mental Flexibility” รุ่นแรก หลักสูตร Skills4Life เสริม “Soft Skills” ทักษะสำคัญในชีวิตและการทำงาน

คณะการสื่อสารมวลชนร่วมกับวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดหลักสูตรฟูกฟักทักษะการใช้ชีวิตและการทำงาน (Skills4Life) เพื่อเติมเต็มสมรรถนะของวัยทำงานและบัณฑิตจบใหม่ให้มีความพร้อมในด้านทักษะการเข้าสังคม ด้านอารมณ์ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือที่รู้จักกันว่า “Soft Skills” โดยทักษะเหล่านี้ไม่เคยถูกจัดเป็นการเรียนการสอนอย่างแน่ชัดในการศึกษาภาคบังคับ และเรามักจะเรียนรู้จากประสบการณ์ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างมาก หลักสูตรนี้เน้นสร้างรูปแบบการเรียนรู้ที่เข้าถึงง่ายและสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันสถานการณ์

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการแก้ไขปัญหาและการปรับตัวในชีวิตการทำงาน (Mental Flexibility) รุ่นที่ 1 โดยมีนักศึกษา ศิษย์เก่าจากหลายคณะ รวมถึงบุคลากรจากหลายส่วนงานสนใจเข้าร่วมการอบรม ณ The Brick Startup Space

ภายในงานมีกิจกรรมกลุ่ม Workshop แบบ Active Learning สนุก ๆ พร้อมสอดแทรกความรู้มากมาย ได้แก่ การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ (Adaptability) การสร้างมุมมองและทัศนะใหม่ ๆ (Adopting a Different Perspective) ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ (Creativity and Imagination) และวิธีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (Learning How to Learn) โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. รศ.ดร.นัทธี สุรีย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ผศ.นพ.อวิรุทธ์ อุ่นอารมย์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. อ.พญ.ณันน์ทพร การเวกปัญญาวงศ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. ผศ.ดร.สุทธิดา จำรัส คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. อาจารย์ผนวกเดช สุวรรณทัต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โดยภายหลังเสร็จสิ้นงาน ผู้เข้าอบรมได้รับมอบประกาศนียบัตรและถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน

สำหรับตารางจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งต่อไป มีดังนี้
– ทักษะ Mental Flexibility รุ่นที่ 2  วันที่ 19 มีนาคม 2565 ณ The Brick Startup Space
– ทักษะ Critical Thinking รุ่นที่ 1-2 วันที่ 28, 29 มีนาคม 2565 ณ Mass Comm CMU Learning Space
– ทักษะ Planning and Ways of Working รุ่นที่ 1-2 วันที่ 30, 31 มีนาคม 2565 ณ The Brick Startup Space

ชมภาพบรรยากาศการอบรมได้ที่ https://www.facebook.com/CICCMU หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรฟูกฟักทักษะการใช้ชีวิตและการทำงาน (Skills4Life) ได้ที่เว็บไซต์ www.lifelong.cmu.ac.th/skills4life

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

กิจกรรม Workshop “Mental Flexibility” รุ่นแรก หลักสูตร Skills4Life เสริม “Soft Skills” ทักษะสำคัญในชีวิตและการทำงาน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest