คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

การออกแบบและผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารตราสินค้า “เจ้าจ๋อ”

โครงงานสัมมนาการผลิตทางการสื่อสารครั้งนี้ทางคณะผู้จัดทำมีความสนใจในการออกแบบสื่อเพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ตราสินค้าแบรนด์ เจ้าจ๋อ จังหวัดเชียงใหม่ ที่เคยเป็นแบรนด์สินค้าที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักของกลุ่มคนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างแพร่หลาย และในปัจจุบันทางตราสินค้าแบรนด์ เจ้าจ๋อ จึงได้ให้ความสำคัญและอยากปรับเปลี่ยนรูปแบบของตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ให้มีความทันสมัย รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมของกลุ่มคนทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้ง จึงได้ทำการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตราสินค้าแบรนด์ เจ้าจ๋อ พบว่าผลิตภัณฑ์ ขนมรูปกล้วยเจ้าจ๋อ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เป็นขนมปังสอดไส้รูปกล้วย ที่มีความหลากหลายของไส้ให้ได้เลือกคัดสรร จำนวน 6 ไส้ ดังนี้ ไส้หมูหยอง ไส้กล้วย ไส้พิซซ่า ไส้บลูเบอรี่ ไส้คัสตาร์ด และไส้ช็อกโกแลต

ทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นความสำคัญและเกิดความสนใจที่อยากที่จะร่วมในการปรับเปลี่ยนให้แก่ตราสินค้าแบรนด์ เจ้าจ๋อ จังหวัดเชียงใหม่ ให้ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จัดอย่างแพร่หลายของกลุ่มคนทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่ ทางคณะผู้จัดทำร่วมกับเจ้าของตราสินค้าแบรนด์ เจ้าจ๋อ อยากที่จะปรับเปลี่ยนโลโก้ ให้มีความทันสมัย เรียบง่าย และเป็นที่น่าจดจำต่อกลุ่มเป้าหมาย และสร้างการรับรู้และส่งเสริมการขายให้กับแบรนด์สินค้า เจ้าจ๋อ รวมไปถึงการสร้างช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ให้กลุ่มคนทั่วไปสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลของตราสินค้าแบรนด์ เจ้าจ๋อ และสนใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ขนมรูปกล้วยเจ้าจ๋อ

โดยทางคณะผู้จัดทำได้วางแผนการดำเนินงานผลิตสื่อและสร้างช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปตามจุดประสงค์และวัตถุประสงค์ที่ทางเจ้าของตราสินค้าแบรนด์ เจ้าจ๋อ จังหวัดเชียงใหม่ ต้องการ ดังนี้

1. ออกแบบ Logo

2. ผลิตสื่อภาพนิ่ง

– ภาพประชาสัมพันธ์

– ภาพ Product shot

– ภาพ Influencer

3. ผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหว (วิดีโอประชาสัมพันธ์)

4. Facebook page : เจ้าจ๋อ การออกแบบเพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ตราสินค้าแบรนด์เจ้าจ๋อ ครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1. เพื่อออกแบบสื่อสำหรับใช้ในการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าของตราสินค้า เจ้าจ๋อ ข้อที่ 2. เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับการสื่อสารตราสินค้า เจ้าจ๋อ โดยเผยแพร่แบบสอบถาม ในการวัดระดับความชื่นชอบและการเข้าถึงสื่อการประชาสัมพันธ์ จำนวน 100 ชุด ของกลุ่มคนทั่วไป ดังนี้จากผลสำรวจการตอบแบบสอบถามพบว่ากลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจต่อสื่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว รวมไปถึงโลโก้แบรนด์สินค้า เจ้าจ๋อ มีความน่าสนใจและสามารถเข้าถึงได้ง่าย อีกทั้งจากผลสำรวจการตอบแบบสอบถามพบว่ากลุ่มคนทั่วไปสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายหลังจากที่ทางแบรนด์ได้ทำช่องทางการประชาสัมพันธ์เพจเฟสบุ๊ก และเจ้าของตราสินค้าเจ้าจ๋อ สามารถที่จะนำสื่อที่ทางคณะผู้จัดทำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ได้จริง

โครงงานผลิตสื่อในกระบวนวิชา 851419 สัมมนาการผลิตทางการสื่อสาร (Seminar in Communication Production)

ผู้จัดทําโครงงาน

ธัญณุภัทร สันกว๊าน รหัสประจำตัวนักศึกษา 611810081
ภาณุวัฒน์ สพานแก้ว รหัสประจำตัวนักศึกษา 611810136
ชนม์นิภา ผ่อนจัตุรัส รหัสประจำตัวนักศึกษา 611810211
ภัทร์รวี อรัญพิทักษ์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 611810233
สิรินภา ทัตตะกิตติยา รหัสประจำตัวนักศึกษา 611810257

อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ภูเบศ พิรกุลวานิช

ผลงานของนักศึกษา

สื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

การออกแบบและผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารตราสินค้า “เจ้าจ๋อ”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.