คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

การสื่อสารเสริมพลังท้องถิ่นเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

โครงงานสัมมนาการผลิตทางการสื่อสารนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากท้องถิ่นในการรักษาสภาพแวดล้อมเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยอาศัยความร่วมมือจากคณะทำงานการจัดทำแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ระยะที่2) ภายใต้การนำของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติภาควิชาภูมิศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีการดำเนินงานที่ครอบคลุมการผลิตสื่อเพื่อใช้หนุนเสริมการปฏิบัติงานภายในโครงการ ได้แก่สื่อวีดิทัศน์และชุดนิทรรศการสรุปเนื้อหาแผนโครงการ รวมทั้งส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลความรู้ของประชาชนในพื้นที่ด้วยการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) และโฆษณาบริการสาธารณะออนไลน์ (PSA) รวมทั้งสิ้น 4 ชิ้น ผลของการดำเนินงานคือการผลิตและส่งมอบชุดนิทรรศการให้แก่ผู้ใช้งานในวันที่ 24 กันยายน 2564 และส่งมอบสื่อวีดิทัศน์สรุปเนื้อหาแผนโครงการ (VDO Report) การ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) และโฆษณาบริการสาธารณะออนไลน์ (PSA) ในวันที่ 24 ตุลาคม 2564 ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วทั้ง 4 ชิ้น หลังจากนั้นผู้ใช้สื่อจะนำสื่อที่ได้รับไปปรับใช้เพื่อการเผยแพร่ต่อไป

โครงงานผลิตสื่อในกระบวนวิชา 851419 สัมมนาการผลิตทางการสื่อสาร (Seminar in Communication Production)

ผู้จัดทําโครงงาน

นางสาวทอฝัน กันทะมูล รหัสนักศึกษา 611810071
นางสาวธัญญากร ตุ้ยเต็มวงค์ รหัสนักศึกษา 611810079
นางสาวนภัสสร มหาวรรณ รหัสนักศึกษา 611810089
นางสาวเพชรดี จันทร์ธิมา รหัสนักศึกษา 611810132
นางสาวรพีพรรณ พันธุรัตน์ รหัสนักศึกษา 611810142

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลิชา ตรีโรจนานนท์

ผลงานของนักศึกษา

วิดิทัศน์แผนสิ่งแวดล้อมระยะที่ 2

PSA ด้วยมือคุณ

การ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot)

ชุดนิทรรศการ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

การสื่อสารเสริมพลังท้องถิ่นเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.