คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

การสื่อสารฯ มช. ต้อนรับสำนักงานมหาวิทยาลัย มช. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ CMU e-Document

ดร.ปิยะวัน จันทราภานนท์ เลขานุการคณะการสื่อสารมวลชน พร้อมด้วย นางสาววรรณา เกิดลาภ หัวหน้างานบริหารทั่วไป นางสาวสยานิล ประชาราษฎร์ และนางสาวธัญพิชชา คำวงค์ บุคลากรงานบริหารทั่วไป เปิดบ้านต้อนรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหาร และปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 9 ท่าน เข้าศึกษาดูงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Document) คณะการสื่อสารมวลชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการนาเสนองานผ่านระบบ CMU e-Document ให้เกิดความคล่องตัว อำนวยความสะดวกต่อการพิจารณามอบหมายงาน หรือการสั่งการจากผู้บริหารฯ ณ ห้องประชุม MCB1101 อาคารบริหาร คณะการสื่อสารมวลชน ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 – 11.00 น. 

นอกจากนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกระบวนการทำงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพในการปฏิบัติงานสายสนับสนุน สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคลากรสายสนับสนุนของสำนักงานมหาวิทยาลัย กับบุคลากรสายสนับสนุนของคณะการสื่อสารมวลชน สร้างบรรยากาศที่ช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

การสื่อสารฯ มช. ต้อนรับสำนักงานมหาวิทยาลัย มช. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ CMU e-Document

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.