คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

การระดมความคิดเห็นเพื่อปรับวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์คณะ

          จากที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้จัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 และ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการของแผนฯ และมหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดงานสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2565 เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนฯ ซึ่งจะประกาศใช้แผนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

          คณะการสื่อสารมวลชนจึงได้จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดร่างแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 13 สู่คณาจารย์และบุคลากร พร้อมร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อปรับวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์คณะให้สอดคล้องกับแผนฯ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกันของทุกภาคส่วน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง MCB2301 อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน          

          สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

การระดมความคิดเห็นเพื่อปรับวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์คณะ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.