คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

การประเมินแผนปฏิบัติการประจำปี 65 พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายปี 66 

28 กันยายน 2565 งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน จัดโครงการประเมินแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เพื่อติดตามและประเมินแผนฯ โดยให้แต่ละหน่วยงานร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดในปี 2566 โดยคณะได้ปรับแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) มุ่งขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

การประเมินแผนปฏิบัติการประจำปี 65 พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายปี 66 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.