2 ปริญญา คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (สื่อสาร - เศรษฐศาสตร์)

โครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (Double Degree) บูรณาการความรู้และทักษะจากทั้งสองสาขาวิชาในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมวลชนแบบองค์รวม โดยนักศึกษายังคงมีคุณสมบัติและอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งนักศึกษาจะต้องศึกษากระบวนวิชาต่าง ๆ ทั้งสองหลักสูตร ใช้เวลาศึกษา 4 ปีครึ่ง และ 3 ภาคฤดูร้อน

จบแล้ว ทำงานอะไรได้บ้าง

พิธีกร นักจัดรายการและนักเผยแพร่ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ ผู้ออกแบบและผลิตเนื้อหาสื่อประเภทต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกร นักสื่อสารองค์กรสถาบันการเงิน นักเขียนข่าวและสารคดีด้านเศรษฐกิจ ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ นักวิเคราะห์วางแผนด้านการเงิน นักการธนาคาร นักวิเคราะห์ระบบการเงิน


ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ภาคการศึกษาปกติ 9 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท
ภาคฤดูร้อน 3 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท
รวมค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 210,000 บาท


ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน)

Bachelor of Arts (Mass Communication)


โครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา

Double Degree


แผนการศึกษา
• กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์บูรณาการ
ดาวน์โหลด
• กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาด
- การประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
- การโฆษณา ดาวน์โหลด
• กลุ่มวิชาการสื่อสารบันเทิง
- สื่อบันเทิง ดาวน์โหลด
- ศิลปะการละคร ดาวน์โหลด
รายวิชา
คณะการสื่อสารมวลชน
ดาวน์โหลด
คณะการสื่อสารมวลชน คณะเศรษฐศาสตร์
ดาวน์โหลด
ทุนการศึกษา
ดาวน์โหลด