สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล

หลักสูตรมุ่งสร้างสมรรถนะบัณฑิต โดยบูรณาการทักษะชีวิตของสังคมดิจิทัลกับความรู้ในศาสตร์สาขาการสื่อสาร เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความสามารถที่เป็นสากล มีความเป็นผู้ประกอบการ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม บัณฑิตต้องเป็นผู้มีศักยภาพในการผลิตสื่อและเนื้อหาภาพยนตร์ดิจิทัลเป็นพื้นฐานในฐานะพนักงานความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Knowledge Workers) อีกทั้งยังมีความชำนาญเฉพาะในกลุ่มวิชาเอก ในฐานะแรงงานฝีมือขั้นสูงด้านดิจิทัล (High Skill Digital Workers) ใช้เวลาศึกษา 4 ปี และ 2 ภาคฤดูร้อน แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา ได้แก่

 1. ภาพยนตร์ศึกษา (Film Studies)
 2. การบริหารจัดการงานภาพยนตร์ (Film Administration)
 3. คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับภาพยนตร์ (Computer-generated Imagery for Film)

จบแล้ว ทำงานอะไรได้บ้าง

ผู้เขียนบทภาพยนตร์ ผู้ออกแบบงานผลิตภาพยนตร์ นักแสดง ผู้ฝึกสอนนักแสดง ผู้คัดเลือกนักแสดง ผู้กำกับการแสดง ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกาย-แต่งหน้า ผู้ถ่ายทำภาพยนตร์ ผู้จัดการกองถ่ายทำภาพยนตร์ ผู้ควบคุมการผลิตภาพยนตร์ ผู้สร้างสรรค์งานภาพ ฉากหรือตัวละครด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก ผู้ลำดับภาพ คัลเลอร์ลิสต์ ผู้ออกแบบเสียงด้านภาพยนตร์


ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ภาคการศึกษาปกติ 8 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท
ภาคฤดูร้อน 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท
รวมค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 380,000 บาท


ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน)

Bachelor of Arts (Mass Communication)


สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล

Digital Film


แผนการศึกษา
• กลุ่มวิชาภาพยนตร์ศึกษา
ดาวน์โหลด
• กลุ่มวิชาการบริหารจัดการงานภาพยนตร์
ดาวน์โหลด
• กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับภาพยนตร์
ดาวน์โหลด
รายวิชา
ดาวน์โหลด
ทุนการศึกษา
ดาวน์โหลด