คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(วารสาร) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิจัย และบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.”

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิจัย และบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.” ซึ่งมีกำหนดการตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม ปัจจุบันวารสารฯอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 (มีค่าตรวจประเมินคุณภาพบทความ 5,000 บาทและค่าตีพิมพ์บทความ 1,500 บาท) ความละเอียดตามหนังสือที่แนบมา พร้อมนี้นั้น

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://tci-thaijo.org/index.php/yru_jst

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(วารสาร) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิจัย และบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.